Informacje

Plan postępowań o udzielenie zamówień – 2018 r.

Muzeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza w Świdnicy publikuje plan postępowań
o udzielenie zamówień, jakie przewiduje przeprowadzić na rok 2018, zgodnie z treścią
art. 13 a ust. Z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
( Dz. U. Z 2015 r. , poz. 2164 ze zm.).

Lp.

Przedmiot zamówienia

Rodzaj

zamówienia

Przewidywany

tryb udzielenia

zamówienia

Orientacyjna wartość zamówienia (brutto)

Przewidywany termin wszczęcia postępowania

1.

2.

Zakup węgla kamiennego

Zakup węgla kamiennego

dostawa

dostawa

zapytanie o cenę

zapytanie o cenę

22.300,00

25.000,00

I kwartał 2018 r

III kwartał 2018


statystyka