Pracownie
Pracownia Archeologii Pradziejowej

Pracownia, kierowana przez mgr Ewę Przechrztę (absolwentkę Uniwersytetu Wrocławskiego), zajmuje się rozpoznaniem osadnictwa epoki kamienia oraz krzemieniarstwa epok późniejszych na terenie południowej części województwa lubuskiego. Na obszarze tym prowadzone są badania wykopaliskowe oraz nadzory archeologiczne. Pozyskane w ich trakcie materiały są opracowywane naukowo w formie sprawozdań i publikacji w czasopismach archeologicznych. Dotychczasowe wyniki badań wykopaliskowych prezentowane były też na konferencjach archeologicznych.

Początkowo działania terenowe skoncentrowano w powiatach krośnieńskim i świebodzińskim badając tamtejsze skupiska osadnicze z okresu paleolitu schyłkowego. Podczas trzech sezonów wykopaliskowych w Strumiennie, stan. 5c, gm. Krosno Odrzańskie pozyskano kilka tysięcy artefaktów krzemiennych związanych z technokompleksem z liściakami. Fragment dużej krzemienicy schyłkowopaleolitycznej odkryto też podczas badań wykopaliskowych w Nowym Dworku, stan. 7, gm. Świebodzin. Na stanowisku tym odsłonięto też duży fragment osady wczesnośredniowiecznej oraz kilka obiektów z okresu wpływów rzymskich, związanych z kulturą luboszycką.

W ostatnich latach, z uwagi na dużą ilość inwestycji, działalność pracowni koncentruje się na nadzorach archeologicznych i ratowniczych badaniach wykopaliskowych. Prace takie przeprowadzono na terenie Świebodzina, Żagania, Ochli, Szprotawy i Zielonej Góry. W ubiegłym roku przeprowadzono nadzory w Szprotawie i Zielonej Górze, z których dwa zakończyły się ratowniczymi badaniami wykopaliskowymi. Odsłonięto tam warstwy związane z osadnictwem późnośredniowiecznym i nowożytnym (w tym relikty domów o konstrukcji szachulcowej) oraz fragmenty szkieletów z cmentarza miejskiego (obecny Plac Słowiański w Zielonej Górze).

Jesienią ubiegłego roku rozpoczęto nadzór nad inwestycją związaną z budową gazociągu na odcinku Książ Śląski - Kożuchów. Prace te będą kontynuowane w tym roku w obrębie miasta Kożuchów.

W zakres działań pracowni wchodzi również opracowywanie muzealiów archiwalnych. W trakcie opracowania jest kolekcja sztyletów typu skandynawskiego pochodząca z Rugii oraz duży zbiór artefaktów krzemiennych pozyskanych wykopaliskowo przez dr A.Kołodziejskiego z grodziska kultury łużyckiej w Wicinie, stan. 1, gm. Jasień (częściowo opublikowany).

Pracownia uczestniczy również w działaniach wystawienniczo-oświatowych prowadząc lekcje muzealne oraz organizując wystawy. E. Przechrzta jest autorką wystawy "Łowcy i rolnicy epoki kamienia na środkowym Nadodrzu" otwartej w listopadzie 2004 r.

statystyka